تماس با ما

نمایشگاه و فروشگاه مرکزی:
شـیراز / بلوار باهنر شمالی / جنب بانک رفاه کارگران
تلفکس: 38388127 (071)   همراه: 09173158107 استوان

کارخانه:
شهرک صنعتی بزرگ شیراز / میدان ابتکار / خیابان ابتکار شمالی
خیابان 252 / پلاک سوم سمت راست
تلفکس: 37742821 (071)    همراه: 09171122545 شیخی